Новини

Среща на мениджърския екип на фирмите от Стабил Груп за 2021 година [1 ден, 7 презентации и 5-годишни планове]

15.02.2021

За пети път Стабил Груп организира ежегодна среща на мениджърския екип на Стабил Груп и фирмите от холдинга: Стабил Агро ТрейдСтабил ИнженерингСтабилинженеринг - АлфаПлексистабХидростаб и Интерстаб. По време на събитието се прави оценка на изтеклата година и се проследява развитието на ключови проекти, по които се работи.

Събитието се провежда традиционно през февруари и има цел подобрение на колаборацията и комуникацията между мениджърите, обмяна на добри практики и ноу-хау.

Срещата се състоя в новопостроената административна сграда на Хидростаб, като продължи почти цял ден. Представени бяха общо 7 презентации на различни теми, като последната от тях беше посветена процеса, чрез който фирмите ще работят по новите си 5-годишни планове.

Ето кои бяха и останалите теми на презентациите.

Надежда Кунчева, финансов директор на Стабил Груп, откри деня като представи финансовите резултати на фирмите и холдинга за 2020 г. Разбира се, те са пряко повлияни от пандемичната обстановка, в следствие на разпространението на вируса Covid-19, като в края на първото тримесечие на 2020 г. страната ни отбеляза най-големия си спад на брутен вътрешен продукт. Тези външни фактори наложиха всяка от компаниите в Стабил Груп да преразгледа бюджетите си, да ги коригира и да изготви антикризисен план. Въпреки тези предизвикателства обаче, цифрите са положителни и е важно да отбележим следните акценти:

    •  Хидростаб бележи най-голям ръст от нетни приходи по продажби, като компанията е с преизпълнение на бюджета от 33%;

    •  Най-голяма печалба след данъци има Хидростаб, следван от Плексистаб и Стабил Агро Трейд;

    •  На общо холдингово ниво тенденцията е да има плавно покачване на приходите и печалбите;

    •  Откъм печалба всички дружества отбелязват положителни резултати, което е показател за устойчиво развитие на холдинга.

 Надежда Кунчева, финансов директор на Стабил Груп

Валентина Куцева, маркетинг мениджър в Стабил Груп, представи резултати от проведени анкети сред служителите на холдинга във връзка с проект Комуникации и нововъведените дигитални инструменти. Целта на целия проект е да спомогне за обмена на информация в рамките на холдинга и най-вече между мениджърите.

Първата анкета представя нивото на удовлетвореност сред служителите относно месечния онлайн бюлетин на холдинга и е попълнена от 30% от хората, които го получават. Издаването на мейл бюлетина стартира през юли 2020 година и водещо място в него заемат проектите на Стабил Груп (инвестиционни, мениджърски, комуникационни и други), както и тяхното развитие. Втората секция на бюлетина е посветена на колегите, като всеки месец интервюираме по двама души за рубриките Истории за успеха и Стабилски надежди. Споделяме за работата на колегите ни, тяхната мотивация и цели, като отправяме и пожелание към всички, чийто рожден ден предстои. Ето ключови резултати от проведената анкета:

    •  Всички колеги получават бюлетина;

    •  Най-голям интерес предизвикват споделените статии;

    •  Всички потвърждават, че месечния бюлетин им помага да имат по-пълна информация за случващото се в групата;

    •  Всички са доволни от съдържанието и структурата на бюлетина.

Анкета с цел получаване на информация относно кои от внедрените през 2020 година дигитални инструменти

Втората анкета е проведена само сред мениджърите и има за цел да получи информация относно кои от внедрените през 2020 година дигитални инструменти са оказали най-голямо въздействие върху работата и ефективността на ръководния екип:

    •  66% процента от мениджърите използват споделеното облачно пространство на холдинга на седмична или месечна база;

    •  Най-полезни там намират файловете с финансови показатели;

    •  83% използват тикет системата Teamwork Desk и най-често по проекти, свързани с поддръжка на сгради или IT услуги.

Станислав Стоянов, изпълнителен директор в Стабил Груп, изнесе презентация за настоящите и нови проекти на холдинга, по които ще се работи през 2021 г. Те са наистина много, разнообразни и поради комплексността им част от тях са активни отпреди 2020 г.

Инвестиционни проекти:

    •  Строеж на нова сграда за магазин на Стабил Агро Трейд: до края на 2021 г. предстои изпълнение и завършване на новата сграда;

    •  Административна сграда на Стабил Груп: през 2021 г. предстои финализиране на идейния проект, а в 5-годишен период изпълнението му;

    •  Инфраструктура: по-големи и малки проекти, като например подобряване на водопровод, асфалтиране, изграждане на втори цех в една от складовете бази и други.

Финансово-административните проекти включват такива, свързани с подобряване защитата на личните данни и внедряване на новиа документация. Също така изчистване на критичен склад, за да се освободят тези финансови ресурси, както и съставяне на 5-годишни планове за всяка от фирмите в Стабил Груп за периода 2022-2027 г.

Други проекти, по които се работи, са такива, свързани с дигитализация, подобряване на IT инфраструктурата, въвеждане на нов счетоводен и оперативен модул, допълнителни обучения на мениджърския екип, въвеждане на атестации и бонусна система на групово ниво, както и изпълнение на нов проект по корпоративна социална отговорност за 2021 г.

Станислав Стоянов, изпълнителен директор в Стабил Груп

Ирена Емилова, Мениджър Човешки ресурси представи вдъхновяваща презентация посветена на атестационните практики със служителите като знак за персонална отговорност и мотивация. Атестациите като практика се провеждат в някои от фирмите на Стабил Груп, но целта е този процес да започне да се прилага във всички компании. Оценяването трябва винаги да протича през едни и същи етапи, като неговите цели са:

    •  Изграждане на ангажирано поведение към постигането на корпоративните цели;

    •  Част от стратегия за задържане на персонала;

    •  Идентифициране на служители с най-голям потенциал за развитие;

    •  Повишаване на мотивационната среда и удовлетвореност на служителите.

    •  Атестациите е препоръчително да се провеждат два пъти в годината, през шест месеца. Първата атестационна среща с всеки служител трябва да бъде след изтичане на 6-месечния му пробен период, като във всяка среща е препоръчително да участват: атестирания служител, неговия пряк ръководител и фасилитатор на срещата от HR екипа. Този тип срещи носят тристранна ползи както за мениджърите, така също за организацията и за служителите.

Ирена Емилова, Мениджър Човешки ресурси в Стабил Груп

Георги Събев, HR асистент в Стабил Груп, разказа по-подробно за функционалните групи, които обособихме през лятото на 2020 г. като част от проект Комуникации. Целта на тези групи е да събере на едно място, запознае и обедини служители от различни фирми в Стабил Груп, които изпълняват сходни длъжности. По време на срещите на Групите се търсят и откриват тесните места в компаниите. В допълнение се повишава синергията в целия холдинг, защото освен че се изграждат ценни връзки между служителите, те работят също така по общи проекти.

Първите четири групи, с които вече се работи, са:

    •  Началници Складови стопанства;

    •  Главни счетоводители;

    •  Мениджъри ISO и други системи – служители, които се занимават с ISO процеси в компаниите, и такива, обвързани с ръководено на процеси;

    •  Обслужване на клиенти – вътрешни търговци и други служители, които ежедневно водят комуникация с клиенти и партньори.

За всяка от групите се проведе по едно обучение през изминалата и се планува обучение през настоящата година. През 2020 обученията бяха на тема „Въведение в счетоводната програма ЕДИС-АСО“, „Въведение в Hubspot” и „LEAN & 5S“. Интересно е да отбележим, че в края на годината беше проведена анкета и относно удовлетвореността от първите срещи и обучения, като резултатите бяха изключително позитивни с над 90% ефективност по всички показатели (избор на теми за първите срещи, подготовка на лекторите, интерактивност на обучението).

През 2021 предстои формиране на нови групи, срещи и обучения.

Нина Димитрова-Станева, координатор дейности в Стабил Груп, от своя страна, разказа подробно за развитието на проект Кутия за Идеи. Интересно тук е да отбележим, че след първия кръг на Кутията вече има две предложения, които ще бъдат реализирани. Първо, при постъпване на нов колега в една от фирмите, HR отделът ни ще изпраща информационен имейл към служителите на съответната компания, за да бъдат информирани. Второ, през лятото на 2021 г. ще бъде организирано обучение за „Подобрение на работата с Excel“.

Кутията продължава да пътува и се надяваме все повече колеги да споделят добрите си идеи в нея.

Кутия за идеи в Стабил Груп

Втората част от Мениджърската среща премина под знака на 5-годишните планове, по които екипите на фирмите трябва да работят през следващите месеци. Биляна Куцева, изпълнителен директор на Стабил Груп, направи подробна презентация, като посочи полезни инструментите и конкретни анализи, които е задължително да се направят. С изготвянето на тези планове се цели да се постигне стратегия за развитие на всички компании поотделно и като група. Важно е да се постави финансова рамка и да се уточнят необходимите бъдещи инвестиции, рискови и тесни места за реализиране на развитието на фирмите, проекти за подобрение и начини за повишаване за мотивацията на екипа.

В процеса по изготвяне на 5-годишните планове участват не само мениджърските екипи на компаниите, но също така следните консултанти:

    •  Михаил Стефанов: външен консултант по стратегическо планиране и презентиране;

    •  Ирена Емилова: консултант структурира и процеси;

    •  Валентина Куцева: консултант по маркетингово позициониране;

    •  Супервайзър от съвета на директорите – по един за всяко от дружествата.

Планът за действие до края на годината е уточнен, като през декември 2021 всеки от 5-годишните планове ще бъде презентиран във финалния си вид пред колективите на съответните компании.

По традиция на мениджърската среща беше връчен и ежегодния Приз на Стабил Груп. Той за трета поредна година отиде в ръцете на Плексистаб заради ръста в печалбата, развитието и иновациите, които прокарват в производството си.

Биляна Куцева, изпълнителен директор на Стабил Груп